Polityka prywatności

Polityka Prywatności Fundacji Onkorejs – Wybieram Życie

 Szanowni Państwo,

Przekazują nam Państwo swoje dane osobowe (np. korzystając z naszej strony internetowej, fanpaga czy grup dot. Onkorejsu czy Onkorejsu Granicami Polski)

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności, w której znajdą Państwo informacje o tym co się dzieje z Państwa danymi osobowymi  – w jaki sposób są chronione oraz o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

I Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych są: Zarząd Fundacji, Rada Fundacji Onkorejs – Wybieram Życie (Fundacja),  NIP: 6040168832; REGON: 363545333; KRS: 0000597569.

Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: onkorejs@wp.pl.

Administrator dokłada wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej aby
w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez Administratora dane osobowe.

Wszelkie dane osobowe posiadane przez Administratora są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żeby były przetwarzane tylko te dane, które są potrzebne dla realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.

II Cel przetwarzania danych:

Zbieranie danych osobowych na potrzeby:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej,
 2. Popularyzacja badań profilaktycznych,
 3. Upowszechnienie idei, że raka wcześnie wykrytego można leczyć,
 4. Budowanie świadomości, że pomimo choroby można realizować marzenia,
 5. Pomoc i wsparcie osób przewlekle chorych oraz ich rodzin i bliskich,
 6. Zwalczanie stereotypów nt. przewlekle chorych oraz chorób przewlekłych,
 7. Promocja zdrowia,
 8. Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia,
 9. Prowadzenie działań prowadzących do wzrostu świadomości na temat chorób przewlekłych, w tym w szczególności chorób onkologicznych,
 10. Pomoc społeczna przewlekle chorym, w tym osobom niepełnosprawnym.
 11. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej.
 12. Prowadzenie działań zwiększających dostępność oraz standardy leczenia.
 13. Reprezentowanie interesów pacjentów chorujących na choroby przewlekłe, w tym w szczególności na choroby onkologiczne.
 14. Promocja oraz organizacja wolontariatu.

  III Opis procesu, w tym podprocesów oraz sposób zbierania / pobierania danych: 

 1. Organizacji marszów dla osób onkologicznych i ich wspierających,
 2. Organizacja rejsów dla osób onkologicznych i ich wspierających,
 3. Organizacja spotkań profilaktycznych,
 4. Organizacja działań promujących profilaktykę,
 5. Organizacji kampanii promocyjnych m.in. medialnych, internetowych, outdoorowych, ambientowych, ooh, bezpośrednich.

IV Dane są pobierane bezpośrednio od osób, których dotyczą drogą papierową (listownie) oraz elektroniczną (strona internetowa, email, social media)

V Podstawa prawna przetwarzania danych zwykłych: 

 1. 6 ust.1 lit e) RODO (interes publiczny):ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. 6 ust.1 lit b) RODO (wykonanie umowy)
 3. 6 ust.1 lit a) RODO (zgoda osoby): wizerunek

 VI Podstawa prawna przetwarzania danych szczególnych kategorii (danych wrażliwych): dane wskazane bezpośrednio przez osobę, której dotyczą na podstawie 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda) w zw. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

VII Opis kategorii osób⁷, których dane dotyczą oraz kategorii (rodzaj) danych osobowych:

 1. Darczyńcy
 2. Przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 3. Wolontariusze
 4. Odbiorcy działań
 5. Strony umów
 6. Użytkownicy strony internetowej
 7. Użytkownicy Social Mediów

VIII Kategorie przetwarzanych danych zwykłych:
1
 Darczyńcy – Imię i nazwisko, dane kontaktowe, nr konta bankowego

Przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – Imię (imiona) i nazwiska, dane kontaktowe,  nazwa instytucji/ firmy/ podmiotu

3 Wolontariusze – Imię (imiona) i nazwiska, dane kontaktowe, wizerunek

Odbiorcy działań – Imię (imiona) i nazwiska, dane kontaktowe, wizerunek

Strony umów Imię (imiona) i nazwiska, dane kontaktowe,  nazwa instytucji/ firmy/ podmiotu

Użytkownicy strony internetowej – Imię (imiona) i nazwiska, dane kontaktowe, wizerunek

Użytkownicy Social Mediów – Imię (imiona) i nazwiska, dane kontaktowe, wizerunek

 IX Sposób spełnienia obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 oraz art. 14 RODO – Regulaminy i zgody na przetwarzanie danych osobowych odnoszące się do konkretnego działania promocyjnego. Umowy.

X Planowany termin usunięcia danych:

-do chwili cofnięcia zgody;

– po realizacji umowy.

XI Ogólny opis  technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa – Kontrola dostępu, Bezpieczeństwo Teleinformatyczne.

XII Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres onkorejs@wp.pl.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.